Regulamin

 Regulamin sklepu

 

Ten regulamin również napisałam, ale nie spodziewajcie się ciekawej lektury.
Właścicielką, sprzedawcą oraz administratorem strony jestem ja, czyli Katarzyna
Kilczuk, mieszkająca przy ul. Amałowicza 18/5, 04-474 w Warszawie.

Jeśli potrzebujesz się ze mną skontaktować, napisz proszę wiadomość na adres
mailowy hej@sklep.kasiakilczuk.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie
poniższych pojęć:
1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę
niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konsument jest również Kupującym,
3. POCK – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że
nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również
Kupującym,
5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.kasiakilczuk.pl,
6. Sprzedawca – Katarzyna Kilczuk

§ 2
Postanowienia wstępne

7. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość
zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie,
umowy o dostarczenie treści cyfrowych (e-booki, kursy on-line) opisanych
na stronach Sklepu.
8. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i
obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
9. Do korzystania ze Sklepu oraz treści cyfrowych zakupionych za
pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych
warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego.
Wystarczające są:
a. dostęp do Internetu,
b. standardowy system operacyjny,
c. standardowa przeglądarka internetowa,
d. przeglądarka plików .pdf,
e. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
10.W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia
dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie
treści cyfrowej w Sklepie.
11.Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod
pseudonimem.
12.Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o
charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści
za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
13.Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

14.Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi
drogą elektroniczną.
15.Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego
przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w
Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie
zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
16.Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy
również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na
założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są
dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie.
Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz
zdefiniowanego przez siebie hasła.
17.Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego
checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie
samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania
kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta
nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z
wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie
przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej
za pośrednictwem Sklepu / przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że
wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a
Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich
przechowywaniu.
18.Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego
nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o
dostarczenie treści cyfrowych.
19.W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w
związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne
i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa
świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu
pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
20.Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o
wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
21.Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może
zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hej@sklep.kasiakilczuk.pl.
W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni
od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na
adres e-mail składającego reklamację.
 
§ 4
Składanie zamówienia

22.Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako
gość.
23.Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.
Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa
w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego
formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
24.Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia
powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w
trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach
wyświetlanego komunikatu.
25.Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza
zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego
produktów, treści cyfrowych lub usług. W formularzu konieczne jest
podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania
zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych
produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem
złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący
powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
26.Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący
zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi
oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą
umowy. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a
Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
a. w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
b. w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie
treści cyfrowych,
27.Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju
lub usługi, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów
określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
28.Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po
kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do
bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności
celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność
przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie
zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia
oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna
nastąpić w ciągu 48h od zawarcia umowy.
29.W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych
osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji
zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy
dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich
poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany
telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach
Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia
wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych
danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie
kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu
kontaktu przez Kupującego.
30.Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu
zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do
weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie
uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.

§ 5
Dostawa i płatność

31.Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia obejmującego
produkty fizyczne opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są
Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia
ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
Przy zakupie towaru udzielane jest pełnomocnictwo kupującego do
zawarcia w jego imieniu umowy o dostarczenie towaru. Sprzedawca ma
prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek
bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
32.Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu
oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
33.Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są
przez Shoper płatności oraz HotPay.
34.Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona
Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu
zamówienia.
Kupujący automatycznie udziela sprzedającemu jednorazowego pełnomocnictwa
na zawarcie umowy z InPost lub firmą kurierską, tym samym udziela
jednorazowego pełnomocnictwa na nadanie przesyłki przez sprzedającego w
imieniu i na koszt kupującego. Każdy kupujący w celu sfinansowania transakcji
zakupu ma obowiązek zaakceptować zapisy regulaminu.

§ 6
Produkty fizyczne

35.Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na
skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu
dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z
wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
36.Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do
Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się
przewozem).
37.Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie.
Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie
do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez
Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie,
Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający
z opisu produktu.
38.Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji,
wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten
najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład
zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział
zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu
realizacji w odniesieniu do części produktów.

§ 7
Treści cyfrowe

39.Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez
przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu
zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania
dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
40.W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto
w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w
ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej.
41.W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu
może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie
kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu
czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.
42.W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z
platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi
obyczajami, a w szczególności:
a. korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z
platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający
jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający
negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez
wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
b. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w
platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
c. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez
uprzedniej zgody Sprzedawcy.
43.W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4
powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu
dostępu do kursu.

§ 8
Odstąpienie od umowy

44.Konsument lub POCK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma
prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od
dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy
sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku
umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług).
45.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą Konsumenta lub POCK, który został poinformowany
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą Konsumenta lub POCK przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
46.Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych
jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub
uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
47.Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować
Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem
lub pocztą elektroniczną.
48.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument
lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego
Konsumentowi lub POCK prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
49.Konsument lub POCK ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub
przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru
niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od
umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
50.Konsument lub POCK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
51.W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi
lub POCK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub POCK płatności, w tym
najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt
pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14
dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu
prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy
użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta
lub POCK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub POCK
wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument
lub POCK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
52.Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta
lub POCK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta lub POCK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez Konsumenta lub POCK dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
53.Konsument lub POCK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający
poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
produktu.

§ 9
Odpowiedzialność za wady

54.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść
cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób należyty, z
zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
55.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany
produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady)
lub gdy usługa została wykonana w sposób nienależyty, z zastrzeżeniem
ust. 3 poniżej.
56.Rękojmia za wady wyłączona jest w stosunku do Kupujących innych niż
Konsument oraz POCK.
57.Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, treści cyfrowej lub nienależyte
wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając
jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
58.Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną,
jak również pocztą elektroniczną.
59.Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w
ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka
komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
60.Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej
regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

61.Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
62.Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
63.Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane
zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem
https://sklep.kasiakilczuk.pl/polityka-prywatności

§ 11
Prawa własności intelektualnej

64.Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach
Sklepu, treści cyfrowe dostępne w Sklepie, elementy produktów fizycznych
(np. projekty graficzne), materiały przekazywane podczas konsultacji lub
szkoleń mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie
przysługują Sprzedawcy.
65.Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie
treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody
Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego
użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących
Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

66.Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w
związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego.
Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
67.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi,
Konsument ma możliwość:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z
wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa
konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań
należy ochrona konsumentów.
68.Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać
na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
69.Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest
pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy
rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami
dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań
umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie usług.

§ 13
Postanowienia końcowe

70.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania
ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw
nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów
zawartych przed dokonaniem zmiany.
71.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie
bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów
zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają
zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną
poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do
konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący
może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
72.Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem
Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze
względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez
Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów
oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na
zasadach ogólnych.
73.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2022 r.
74.Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w
formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl